Galerie Tschudi

Kimsooja

ToBreathe: Obangsaek

20 December 2014
to 14 March 2015

Petra Wunderlich

Compilation Places

20 December 2014
to 14 March 2015

Opening:

20 December, 4–6.30 p.m.

Galerie Tschudi
Chesa Madalena · Somvih 115
7524 Zuoz · Switzerland
info@galerie-tschudi.ch
T +41 81 850 13 90
Kimsooja

Kimsooja
To Breathe: Obangsaek

Petra Wunderlich

Petra Wunderlich
Bronx, NY 2014